۰۰۰۶

آری آری او علی المرتضاست
شاه بیتی از غزلهای خداست
آری او شهد هستی حیدر است
از عسل هم صحبتش شیرینتر است
خدای گفته به قرآن گناه ممنوع است
که در مسیرعلی اشتباه ممنوع است
نوشته بر در دوزخ به خط لم یزلی
ورود شیعه به این جایگاه ممنوع است


/ 0 نظر / 10 بازدید