۰۰۳۳

على ولى هر مؤمنى است

- پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:على از من است و من از او. او ولى هر مؤمنى است1

- عمران بن حصين:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سپاهى را به فرماندهى على بن ابى طالب گسيل داشت. او در اين سفر كارى كرد...ما هر گاه از سفر برمى‏گشتيم ابتدا خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى‏رسيديم، پس، بر آن حضرت سلام كرديم...مردى از آن ميان برخاست و عرض كرد: اى پيامبر خدا،على چنين و چنان كرد

پيامبر از او روى گرداند. مرد ديگرى برخاست و همان گفت كه آن اولى گفته بود. تا آن كه چهارمى برخاست و سخنان همان نفر اول را به زبان آورد. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در حالى كه چهره‏اش متغير شده بود رو به او كرده فرمود: رها كنيد على را، رها كنيد على را، رها كنيد على را، همانا على از من است و من از او. او پس از من ولى هر مؤمنى است2

- وهب بن حمزه: با على بن ابي طالب از مدينه به مكه سفر كردم.در راه از او اندكى تندى ديدم. گفتم: وقتى برگشتم و پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را ديدم از او بد خواهم گفت. او مى‏گويد: وقتى برگشتم و به ديدار پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رفتم از على بدگويى كردم. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به من فرمود: اين حرفها را درباره على مگو. همانا على بعد از من ولى شماست2

- بريده اسلمى:پيامبر خدا به ما دستور داد به على به عنوان امير مؤمنان سلام كنيم. در آن روز ما هفت نفر بوديم و من از همه كوچكتر بودم3

...................................

پی نوشت

(1) كنز العمال

(2) تاريخ دمشق‏«ترجمة الامام علي عليه السلام‏»

(3) تاريخ دمشق‏«ترجمة الامام علي عليه السلام‏»

Raz_e_Ghadir@Yahoo.com

/ 0 نظر / 12 بازدید